ANBI

1. Officiële naam en publiek bekende naam: Stichting de Bergrede

2. KvK Nummer: 01144800, RSIN Nummer: 8203.954.81

3. Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de   instelling: stichting@debergrede.eu

4. Doelstelling volgens de statuten en interne regelgeving: zie bijgevoegde document

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: zie bijgevoegde document

6. Bestuurssamenstelling:

  • P.C. Roos – voorzitter
  • E. Jansen-Zijlstra – penningmeester
  • R. van der Ziel-Poot – secretaresse
  • J.S.  Kuipers –  algemeen lid

7. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling: zie bijgevoegde document

8. Beloningsbeleid van de instelling

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

9. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

Balans over 2016

Balans over 2016