Beleidsplan

Beleidsplan Stichting De Bergrede

Inleidend

Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van het verzoek dat de stichting  heeft ingediend bij de belastingdienst om de ANBI status te verkrijgen. Reden om een ANBI status aan te vragen is dat de stichting een kerkelijke dan wel levensbeschouwelijke  rol in de samenleving wil vervullen en daarmee van mening is dat de daar aan gerelateerde werkzaamheden gericht zijn op het algemeen belang.

Doel

De stichting heeft tot doel de relatie tussen God en mensen, en de relatie met God en met mensen te verdiepen. De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad staat centraal daarin. Zoals in de statuten vermeld, komt dit neer op het toerusten van mensen in hun geloofsgroei door middel van zending en evangelisatie.

Organisatie en structuur

De stichting bestaat uit een bestuur van tenminste drie personen met de taken voorzitter, penningmeester en secretaris.

Werkzaamheden/activiteiten

De stichting verricht onder meer de volgende activiteiten om haar doel te bereiken:

  • Het verzorgen en houden van kerkdiensten;
  • Het houden van aanbiddingsavonden (bijv. sing-in);
  • Het verzorgen van (christelijke) recreatieprogramma’s voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen;
  • Het organiseren van Bijbelstudies;
  • Het organiseren van gebedswandelingen;
  • Het organiseren van avondsluitingen;
  • Het evangeliseren op locatie, in nabijgelegen dorpen en steden;
  • Het ondersteunen en faciliteren van andere instellingen met andere doelen.

Al deze werkzaamheden en/of activiteiten worden door vrijwilligers verricht zonder enige vergoeding. De werkzaamheden en/of activiteiten vinden zowel in het binnen- als ook het buitenland plaats. Ook kunnen de werkzaamheden in samenwerking met nabijgelegen kerken of andere instellingen worden verricht. De werkzaamheden kunnen dan ook gezien worden als zending- en evangelisatiewerkzaamheden.

Manier van geldverwerving

De stichting verkrijgt financiën uit bijdragen, giften, periodieke giften, schenkingen, erfstellingen en/of legaten, rente van het stichtingskapitaal, subsidies en overige niet voorzienbare opbrengsten. Geldwerving is van belang om invulling te kunnen geven aan de doelen van de stichting  zonder daarbij een winstoogmerk te hebben.

Beheer (en besteding) van het vermogen

De penningmeester beheert en administreert namens het bestuur de middelen en de uitgaven. Dit in overleg en overeenstemming met het bestuur.

De administratie wordt bijgehouden middels een spreadsheet waarin de baten en lasten worden geboekt en het aangehouden vermogen. Per jaar zal het bestuur een budget opstellen. De uitgaven bestaan voornamelijk uit de aanschaf van ge- en verbruikmateriaal dat nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten. Er worden geen vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en/of vrijwilligers.

Om te kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen zal het bestuur een bepaald vermogen als ondergrens aanhouden om het voortbestaan van de organisatie te waarborgen. De ondergrens is twee maal het jaarbudget.

Op dit moment heeft de stichting geen eigen gebouw of faciliteit. Echter om beter invulling te kunnen geven aan het gestelde doel als mede ook maatschappelijk verder van nut te kunnen zijn, bestaat er de wens om eigen onroerend goed te verwerven zonder daarbij een winstoogmerk te hebben. Uitbating van het eventueel te verwerven onroerend goed zal echter geen activiteit van de stichting worden. Eventueel vermogen boven de genoemde ondergrens is primair aan dit doel bestemd, waarbij de periode van de opbouw van dit vermogen, het reserveren van geld,  maximaal 7 jaar zal bedragen.

Bij opheffing van de stichting zal bij een eventueel batig saldo worden gezocht naar een stichting met min of meer de zelfde doelstelling. Aan deze stichting zal het batig saldo worden overgemaakt. Hierbij zal goed in oog worden gehouden dat het algemeen belang wordt gediend naar de regelgeving van de stichting.

Toegevoegd stukken

Akte van oprichting van stichting de Bergrede opgericht 2 februari 2009 bij notaris mr. Jantje de Vries te Heerde.