Statuten

De comparanten verklaarden een stichting op te richten met de navolgende statuten:

Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting De Bergrede.
 2. De stichting is gevestigd te Buitenpost.
 3. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

 1. het toerusten van mensen in hun geloofsgroei door middel van zending en evangelisatie;
 2. het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Middelen

Artikel 3

 1. De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:
  1. inkomsten uit haar vermogen;
  2. subsidies;
  3. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen;
  4. uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten.
 2. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Een lid van het bestuur moet:

a. meerderjarig zijn;

b. niet op enigerlei wijze het beheer over zijn vermogen verloren hebben;

c. geloven in Jezus Christus als zijn/haar verlosser en overeenkomstig daaruit leven.

3. Het bestuur voorziet zelf in ontstane vacatures. De benoeming tot lid van het bestuur geldt voor een tijdvak van vier jaar. Jaarlijks treden één of meer leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend lid is herbenoembaar. Bij stemming hierover mag het desbetreffende lid niet meestemmen.

4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden of het enig overblijvende bestuurslid zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na het ontstaan in de desbetreffende vacature voorzien door de benoeming van een opvolger. Indien het bestuur uit minder dan drie personen bestaat, blijven de overblijvende bestuursleden of blijft het overblijvende bestuurslid een wettig bestuur vormen, onverminderd de verplichting zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature(s) zodanig, dat er weer tenminste drie bestuursleden zijn.

5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen vormen het dagelijks bestuur.

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 5

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden;
 2. bedanken;
 3. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 4. periodiek aftreden;
 5. ontslag.

2. Ontslag van een bestuurslid is mogelijk indien dit lid zich schuldig maakt aan gedragingen in strijd met de belangen en doelstellingen van de stichting.

3. Het besluit tot ontslag moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is. Voordat het besluit genomen wordt, moet de betrokken persoon in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord. Hij heeft geen stemrecht.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 6

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Buitenpost of op een andere in de oproeping tot de vergadering vermelde plaats.
 2. Ieder halfjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.  Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris.
 9. Het bestuur kan op een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich op een vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per elektronische post hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen op een vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 7

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 8

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.

Boekjaar

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
 2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden de jaarstukken met toelichting onder verantwoordelijkheid van de penningmeester opgesteld.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Artikel 11

 1. Wijzigingen van de bepalingen van deze akte kunnen plaats hebben door het bestuur, waartoe de beslissing moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het betreffende Handelsregister.

 Ontbinding en vereffening

Artikel 12

 1. Ontbinding van de stichting kan niet plaatsvinden zolang de stichting schulden heeft, tenzij de schuldeisers daartoe hun toestemming geven. Indien de vorenstaande zin niet van toepassing is, kan het besluit tot ontbinding van de stichting worden genomen door het bestuur, mits met algemene stemmen daartoe wordt besloten in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het Handelsregister.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende twintig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuursleden worden benoemd:

 1. de comparant sub 1 tot voorzitter;
 2. de comparante sub 2 tot secretaris;
 3. de comparant sub 3 tot penningmeester;

Onder huwelijk of getrouwd zijn met alle daarbij behorende begrippen wordt in deze akte mede verstaan geregistreerd partnerschap met alle daarbij behorende begrippen. De identiteit van de comparanten is vastgesteld aan de hand van de hiervoor genoemde, daartoe bestemde, documenten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Heerde, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is vooraf aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Hierna hebben de comparanten eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis genomen te hebben en geen prijs te stellen op volledige voorlezing van de akte. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte getekend door de comparanten en mij, notaris.